Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego – Synteza dokumentów krajowych

Niniejsze opracowanie pt.: „Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego – Synteza dokumentów krajowych” zostało wykonane na zlecenie Departamentu Spraw Przestrzennych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z listopada 2005 r. ze strony Republiki Czeskiej oraz Departamentu Ładu Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury z marca 2005 ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.

Punktem wyjścia do sporządzenia „Syntezy...” była analiza dokumentów krajowych (polskich i czeskich) wykonanych w latach 2002-2004, w ramach realizacji zadań Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Po stronie polskiej był to dokument pt.: „Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego”, który obejmował następujące części:

  1. „Analizę dotychczasowych opracowań i dokumentów planistycznych”, (Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, grudzień 2002 r.),
  2. „Podstawową analizę SWOT rozwoju przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego przed przystąpieniem do Unii Europejskiej”, (Dendewicz Projekt, grudzień 2003 r.),
  3. „Analizę głównych powiązań funkcjonalno-przestrzennych na pograniczu polsko-czeskim” – mapa, (WBU Wrocław, grudzień 2003 r.),
  4. „Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego – część polska”, (WBU Wrocław, grudzień 2004 r.).

Po stronie czeskiej dokumentem tym było „Studie rozvoje česko-polskeho přihraniči”, obejmujące następujące części:

  1. Etapa – „Analytická část”, (Atelier T-plan, listopad 2002 r.),
  2. Etapa – „SWOT analýza identifikovatelných problémových okruhů”, (Atelier T-plan, grudzień 2003 r.),
  3. Etapa „Syntetická část – česká část” (Atelier T-plan, październik 2004 r.),
  4. Technická pomoc při zpracováni společného dokumentu” (Atelier T-plan, listopad 2005 r.).

Cel opracowania

Celem sporządzenia opracowania było wyłonienie wspólnych idei i priorytetów współpracy w zakresie planowania przestrzennego na pograniczu polsko-czeskim, nie zaś wytyczenie kierunków i zasad rozwoju tego ponadgranicznego obszaru.

Uzasadnieniem takiego podejścia jest fakt, że „Studium…” ukierunkowane jest na problematykę planowania przestrzennego, a działalność w tym zakresie podlega po obydwu stronach granicy ustaleniom ustawowym.

W wymiarze praktycznym dokument „Studium...” ma pełnić funkcję pomocniczego narzędzia w procesie decyzyjnym administracji regionalnej i międzyregionalnej. Ma także stać się podstawą do prowadzenia działań koordynacyjnych w regionie