Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Studium kruszywowe

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych w województwie dolnośląskim jest opracowaniem, które analizuje stan i perspektywy wydobycia oraz transportu tych surowców w regionie. Na podstawie wyników tych badań określane są rekomendacje dla polityki przestrzennej województwa dolnośląskiego.

Dokument ma za zadanie monitoring poziomu wydobycia surowców skalnych w poszczególnych zakładach oraz związanego z tym obciążenia transportowego. Równocześnie analizuje sytuację na rynku przewozowym, wskazując obecne udziały transportu kolejowego i drogowego, jak również tendencje umożliwiające przeniesienie większej ilości kruszyw na kolej.

Geneza i cel opracowania

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych jest opracowaniem wykonywanym na zlecenie Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Pierwsza edycja studium powstała w latach 2009-10, druga w roku 2012, trzecia - w 2021. W obecnej sytuacji gospodarczej zakłada się, że przygotowywanie cyklicznych aktualizacji studium powinno odbywać się nie rzadziej niż co 3 lata.

Celem opracowania jest wskazanie konkretnych i aktualnych rekomendacji, dotyczących działań organizacyjnych i infrastrukturalnych, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wydobycia i transportu surowców skalnych na środowisko i mieszkańców.

Stan prac

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych - rekomendacje i wytyczne polityki rozwoju (2021) zostało przyjęte Uchwałą nr 3436/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2021 r. Przygotowanie cyklicznej aktualizacji Studium planowane jest nie później niż w roku 2024.