Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Program ochrony zabytków

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego (POnZ) jest podstawowym instrumentem kształtowania długookresowej polityki w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w województwie dolnośląskim. Należy do grupy programów realizujących strategię województwa i stanowi dokument wykonawczy do „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”. 

Geneza i cel opracowania

Opracowanie POnZ jest wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która w art. 87 ust. 1 zobowiązuje Zarząd Województwa do sporządzenia na okres 4 lat wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami.

Okres obowiązywania programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2020, przyjętego Uchwałą nr XXIII/687/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  z dnia 28 czerwca 2016 r., upływa w 2020 r. W związku z tym, Zarząd Województwa w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w zakresie opieki nad zabytkami jest zobowiązany do sporządzenia i przyjęcia programu na kolejne cztery lata. Opracowanie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 zostało powierzone Instytutowi Rozwoju Terytorialnego na mocy Uchwały nr 2944/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020 r.

Dokument koncentruje się na kierunkach rozwoju i działaniach w sferze opieki, za które jest odpowiedzialny Samorząd Województwa, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Prace nad POnZ na lata 2021-2024 są prowadzone przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we współpracy z Działem Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2021-2024” został przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXXIV/686/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. Realizacja POnZ stanowi zobowiązanie Samorządu Województwa. Wdrażanie zapisów programu będzie odbywało się w ramach wydziałów w strukturze UMWD, zgodnie z ich kompetencjami oraz przez instytucje własne i instytucje kultury podlegające Marszałkowi Województwa.