Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Uchwały antysmogowe

Uchwała w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) jest dokumentem podejmowanym przez sejmik województwa. Dokument ten stanowi akt prawa miejscowego, a jego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w konsekwencji poprawa jakości powietrza oraz warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie bądź ograniczenie użytkowania określonych instalacji oraz paliw.

Uchwały antysmogowe obowiązują w całym regionie. Ze względu na rozkład przestrzenny zanieczyszczeń powietrza oraz specyficzne uwarunkowania regionu w 2017 roku zostały przyjęte uchwały antysmogowe dla trzech obszarów:
1. uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław,
2. uchwała antysmogowa dla dolnośląskich uzdrowisk,
3. uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego.

Odrębna uchwała dla gminy Wrocław podyktowana była koniecznością ochrony powietrza w najgęściej zaludnionym obszarze województwa, stanowiącym jednocześnie koncentrację różnych źródeł zanieczyszczeń, powiązanych nie tylko z emisją pochodzącą z sektora komunalno-bytowego, ale także wynikających z wysokiego obciążenia komunikacyjnego Wrocławia. Osobna uchwała dla miejscowości uzdrowiskowych, ściślej stref uzdrowiskowych A, B i C podyktowana była z kolei koniecznością spełnienia leczniczych właściwości klimatu wymaganych zapisami ustawowymi oraz potrzebą szczególnej troski o stan powietrza gwarantujący możliwość utrzymania statusów uzdrowisk i świadczenia usług leczniczych.

Geneza i cel opracowania

Podstawą prawną do sporządzenia uchwał w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw, w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie, ludzi lub środowisko jest art. 96 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.).

Stan prac

Prace zostały zakończone. Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął niniejsze uchwały:

1. Uchwała Nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
2. Uchwała Nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
3. Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (poz. 5153, 5154, 5155).