Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Plan inwestycji transportowych

Plan rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030 ma za zadanie nakreślenie prawidłowych kierunków rozwoju sieci transportowej na poziomie regionalnym, w tym wskazanie w oparciu o obiektywne kryteria wyboru listy rankingowej projektów transportowych.

Geneza i cel opracowania

Dokument będzie spełnieniem warunku podstawowego na poziomie regionalnym zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego i Rady zawartymi w projekcie Rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...). Ponadto opracowanie stanowić będzie dokument wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w zakresie rozwoju transportu. Będzie także planem rozwoju sieci dróg wojewódzkich, wymaganym przez Ustawę o drogach publicznych.

W związku z powyższym w dniu 30 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1076/VI/19 przystąpił do sporządzenia Planu rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030, natomiast w dniu 29 czerwca 2020 r. uchwałą nr 2274/VI/20 zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu.

Stan prac

Prace są prowadzone zgodnie z wytycznymi Inicjatywy Jaspers. Pierwszy etap zakłada identyfikację problemów transportowych regionu. Co istotne, zakres analizy ma obejmować zarówno transport pasażerski, jak i towarowy, a sama diagnoza musi zwracać uwagę na kwestie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Ze względu na trwającą aktualizację dokumentów strategicznych, ten etap prac zakończy się w styczniu 2022 roku.

Kolejne etapy prac:

  • drugi etap polega na: sformułowaniu celów strategicznych i szczegółowych, które mają być osiągnięte przez wdrożenie Planu, wraz z ustaleniem jednostek (i metod), które będą w stanie wyliczyć do każdego z przyjętych celów wskaźniki kontrolne;
  • trzeci etap obejmuje: ocenę scenariuszy planistycznych (wariantów sposobu zarządzania transportem i infrastrukturą) poprzez naliczenie wskaźników dla prognozowanych skutków wdrożenia każdego ze scenariuszy oraz ostateczny wybór scenariusza;
  • czwarty etap obejmuje: aktualizację danych i porównanie przebiegu procesu z wcześniejszą prognozą (przeliczenie wskaźników); określenie w ramach przyjętego scenariusza listy rankingowej projektów.
Równolegle prowadzona jest procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, które nastąpi w trakcie etapu 4.

Zaproszenie do współpracy

Na obecnym etapie zidentyfikowane zostały uwarunkowania zewnętrzne dotyczące stanu transportu w regionie - określono uwarunkowania transportowe (europejskie i krajowe) oraz pozostałe istotne czynniki niezależne (uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe). Określono także generatory potrzeb transportowych (dojazdy do pracy, szkoły i ruch turystyczny). Wyniki ujęto w opracowaniach dostępnych niżej.

Zestawiono również dane o stanie ogłoszonych krajowych i regionalnych zadań inwestycyjnych - znajdujących się w fazie realizacji, przygotowania, bądź jedynie wizji wstępnej. Wyniki prac zostały przedstawione w geoportalu, stanowiącym odniesienie do treści zawartych w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020).

Przyjęta metoda pracy zakłada szerokie konsultacje społeczne na każdym etapie projektu. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami. Niebawem rozpoczniemy zbieranie uwag dotyczących potrzeb transportowych adresowanych do samorządu województwa za pomocą ankiety.

Dla Państwa wygody, poniżej zamieściliśmy linki do jeszcze czterech istotnych opracowań: obowiązującego Planu Transportowego, definiującego zasięg świadczonych usług w publicznym transporcie regionalnym, mapy obrazującej stan obecny sieci kolejowej, obowiązującego Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich oraz poprzedniego Planu inwestycji transportowych.

Koordynator prac