Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Wdrażanie Planu

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Plan), to podstawowe narzędzie prowadzenia polityki przestrzennej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Ustalenia w zakresie polityki zagospodarowania przestrzennego Samorządu Województwa Dolnośląskiego stanowią zobowiązanie dla wszystkich organów oraz jednostek samorządu województwa. Instytut Rozwoju Terytorialnego jest jednostką, która w imieniu Zarządu Województwa i Marszałka Województwa wdraża Plan poprzez składanie wniosków, opiniowanie i uzgadnianie sporządzanych dokumentów planistycznych oraz wydawanych przez inne organy decyzji administracyjnych.

Geneza i cel działania

Zgodnie z Ustawą z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa opzip) oraz innymi aktami prawnymi (szczegółowo wskazywanymi niżej), organy biorące udział w procesie kształtowania, koordynacji i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, w wielu wypadkach zobowiązane są do uwzględniania ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa w sporządzanych dokumentach. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wiąże organy administracji w części dotyczącej rozmieszczenia ponadlokalnych inwestycji celu publicznego, jak również w zakresie celów, zasad i kierunków polityki przestrzennej w nim ustalonych. Może być także podstawą do opiniowania szeregu  wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w tym składanych na podstawie tzw. specustaw. W poniższym zestawieniu zaprezentowano rodzaje obowiązkowych postępowań, w których badana jest zgodność z planem województwa.

Uzyskanie uzgodnienia dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych

1. Zgodność z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa – projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
wnioski do projektu studium art. 11 pkt 2 Ustawy opizp - gmina ma obowiązek zawiadomić o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium oraz umożliwić im składanie wniosków wójt, burmistrz albo prezydent miasta
uzgodnienie projektu studium art. 11 pkt 5 Ustawy opizp- organ administracji występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu

2. Zgodność pod względem rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
wnioski do projektu planu miejscowego art. 17 pkt 2 Ustawy opizp - gmina ma obowiązek zawiadomić o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz umożliwić im składanie wniosków wójt, burmistrz albo prezydent miasta
uzgodnienie projektu planu miejscowego art. 17 pkt 6 lit. b Ustawy opizp - organ administracji występuje o uzgodnienie projektu planu z zarządem województwa w zakresie odpowiednich zadań samorządowych

3. Zgodność pod względem rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego art. 53 ust. 4 pkt 10a Ustawy opizp - organ administracji występuje o uzgodnienie do marszałka województwa w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 Ustawy, w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wojewoda
uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy art. 64 ust. 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10a Ustawy opzip - organ administracji występuje o uzgodnienie do marszałka województwa w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 Ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wojewoda

Uzyskanie opinii dla dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych

1. Zgodność z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa – projekt miejscowego planu  rewitalizacji:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
wnioski do projektu planu rewitalizacji art. 17 pkt 2 Ustawy opizp - gmina ma obowiązek zawiadomić o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz umożliwić im składanie wniosków wójt, burmistrz albo prezydent miasta
opinia do projektu planu rewitalizacji art. 17 ust 2 pkt 4 lit a tiret drugie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji - organ administracji występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji do zarząd województwa, w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa

2. Zgodność z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz pod względem rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – uchwała krajobrazowa, uchwała mieszkaniowa  oraz inwestycje na podstawie specustaw:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
opinia do uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane art. 37b ust 2 pkt 7 Ustawy opizp - organ administracji zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 Ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta
opinia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej art. 7 ust. 12, pkt. 21 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - organ administracji zasięga opinii zarządu województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a Ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. l ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - inwestor składa wniosek o wydanie opinii do marszałka województwa w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 Ustawy, w odniesieniu do terenów nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego oraz art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. m Ustawy inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej art. 9o, ust. 3 pkt 4, lit. h ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - na wniosek inwestora lub jednostki samorządu terytorialnego, zarządu województwa, wydaje opinię dotyczącą ochrony samorządowych obiektów infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka samorządu terytorialnego
opinia dotycząca decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji właściwy zarządca drogi
opinia dotycząca decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  art. 6 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych art. 6 ust. 1, pkt 7, lit. h ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - inwestor składa wniosek wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym - inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej art. 5 ust. 1 pkt 12 lit. k) ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących -inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor

Szczególny mechanizm dwukrotnego (etap wnioskowania oraz opiniowania / uzgadniania) konsultowania dokumentów z planem województwa przewidziano dla aktów planowania przestrzennego sporządzanych przez samorządy lokalne tj. dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji, będącego szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W tych przypadkach pierwszy etap - wnioskowania rozpoczyna się od zawiadomienia przez gminę o przystąpieniu do sporządzenia danego dokumentu. W odpowiedzi na zawiadomienie, zarząd województwa składa wnioski do opracowywanego dokumentu. Po tym następuje drugi etap - opiniowania lub uzgadniania.

Etap opiniowania / uzgadniania dotyczy wszystkich rodzajów dokumentów. Rozpoczyna się on od przesłania projektu dokumentu przez organ opracowujący. W odpowiedzi na projekt, zarząd województwa przekazuje opinię lub uzgodnienie - w zakresie ustanowionym prawem.

Ponadto, Plan zawiera również postulaty, które wynikają z założonej wizji oraz ustalonych celów i kierunków polityki zagospodarowania przestrzennego, które nie dotyczą działań należących do kompetencji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i nie stanowią inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Postulaty te są kierowane do gmin na etapie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią przedmiotu uzgadniania. Postulaty do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, do sąsiednich województw i państw oraz do powiatów, są kierowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego jako odrębne wnioski bądź opinie do projektów dokumentów w ramach prowadzonych procedur.

Stan prac

W województwie dolnośląskim Plan województwa został przyjęty uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. pod poz. 4036. Z obowiązującym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) można się zapoznać na stronie w dziale Plan województwa.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego wkrótce udostępni usługi przeglądania WMS i usługi pobierania WFS dla danych przestrzennych dotyczących rozwiązań zawartych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) na stronie Geoportalu Dolny Śląsk.

Składanie wniosków a także opiniowanie i uzgadnianie projektów gminnych aktów planowania przestrzennego oraz decyzji prowadzone jest na bieżąco przez Zespół wdrażania polityki przestrzennej Instytutu w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w terminach ustawowych. Ze względów epidemiologicznych zaleca się przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej.

W związku z wejściem w życie 31 października 2020 r. przepisów art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) Instytut zwraca się z prośbą o udostępnianie wraz z przesyłanymi zawiadomieniami o przystąpieniu do sporządzenia lub wnioskami o uzgodnienie dokumentu planistycznego  zbioru danych przestrzennych dotyczących projektów uchwał:

  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie lokalizacji przestrzennej obszarów objętych tymi  aktami w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.          

Kierownik Zespołu wdrażania polityki przestrzennej