Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Audyt krajobrazowy

Audyt krajobrazowy jest nowym instrumentem ochrony krajobrazu, którego sporządzenie pozostaje w obowiązku województw. Audyt krajobrazowy określa najcenniejsze krajobrazy w województwie, ustala zagrożenia dla ich zachowania, a także wskazuje rekomendacje i wnioski dla kształtowania oraz ochrony krajobrazu. Dokument ten jest narzędziem wspierającym prowadzenie polityki krajobrazowej w województwie, podkreśla rangę krajobrazu w pracach planistycznych oraz stanowi bazę do jednolitego podejścia do opisu i zarządzania krajobrazem. W ramach audytu wskazuje się krajobrazy priorytetowe, tj. krajobrazy szczególnie cenne ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe. Audyt sporządzany jest przez zarząd województwa nie rzadziej niż raz na 20 lat.

Geneza i cel powstania

Podstawę prawną sporządzenia audytu krajobrazowego stanowią:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 poz. 717 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz. U. 2019 poz. 394);
Uchwała nr 1077/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego;
Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r.

Audyt krajobrazowy jest w głównej mierze instrumentem diagnostycznym, służącym uzyskaniu wiedzy o szczególnie cennych walorach krajobrazowych w województwie. Nie stanowi aktu prawa lokalnego, jednak poprzez uwzględnienie wniosków i rekomendacji z niego wynikających w dokumentach planistycznych szczebla regionalnego i lokalnego stwarzać będzie ramy do ochrony i kształtowania krajobrazu.

Rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych określa szczegółową metodykę wykonania audytu, obejmującą siedem etapów. W pierwszej kolejności przeprowadza się identyfikację  występujących w regionie krajobrazów i klasyfikację tychże na typy i podtypy.  Przewiduje się, że na obszarze Dolnego Śląska wyznaczonych zostanie ok. 1800 krajobrazów. W dalszej kolejności wykonuje się charakterystykę wszystkich wyznaczonych krajobrazów, ich ocenę oraz opracowuje się dla każdego krajobrazu tzw. Kartę charakterystyki krajobrazu. Na podstawie powyższych kart oraz określonych w metodyce wskaźników wyznaczane są krajobrazy priorytetowe, t.j. krajobrazy najcenniejsze, dla których wskazuje się zagrożenia dla możliwości zachowania ich wartości. Zasadniczym etapem jest sformułowanie rekomendacji i wniosków oraz określenie lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych.

Prace nad audytem krajobrazowym zostają zakończone wraz z uchwaleniem dokumentu przez sejmik województwa, które jest poprzedzone opiniowaniem oraz wyłożeniem projektu do publicznego wglądu.

Stan prac

Audyt krajobrazowy dla województwa dolnośląskiego jest w trakcie opracowania. Dokument zostanie przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zaproszenie do współpracy

Praca nad audytem krajobrazowym zakłada przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych na każdym etapie tworzenia projektu. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do śledzenia informacji oraz stanu prac, który będzie na bieżąco aktualizowany. Polecamy Państwa uwadze najnowsze opracowanie odnoszące się do wyników ankiety poświęconej audytowi krajobrazowemu, przeprowadzonej wśród gmin województwa dolnośląskiego. Opracowanie dostępne jest pod linkiem.