Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Oferta

Zarządzanie przestrzenią

Instytut Rozwoju Terytorialnego realizuje zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego.

IRT poprzez tworzenie zbiorów danych dysponuje bazą wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej, procesach rozwoju, stanie środowiska oraz zagospodarowaniu przestrzennym regionu.

Instytut Rozwoju Terytorialnego wykonuje raporty z zakresu rozwoju przestrzennego regionu oraz analizy, koncepcje i opracowania studialne, stanowiące podstawę określania uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej.

Ponadto IRT prowadzi szeroką działalność informacyjną, wydawniczą i promocyjną za pośrednictwem dostępnych mediów obejmującą m.in. zarządzanie przestrzenią.

Instytut Rozwoju Terytorialnego oferuje m.in.:

 • prowadzenie badań, analiz i programów oraz opracowanie studiów i raportów wspomagających  procesy decyzyjne w przestrzeni na różnych poziomach terytorialnych- międzynarodowym, krajowym, makroregionalnym, regionalnym i lokalnym;
 • udostępnianie kompleksowych informacji o zagospodarowaniu przestrzennym regionu i jego otoczenia;
 • doradztwo inwestorskie dla instytucji publicznych;
 • opracowanie raportów i opinii o programach i inwestycjach służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Zarządzanie rozwojem

Instytut Rozwoju Terytorialnego realizuje zadania z zakresu prowadzenia polityk rozwoju według zasad określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisach wykonawczych.

W IRT wykonywane są raporty o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu wraz z rekomendacjami odnoszącymi się do polityki rozwoju. Ponadto prowadzony jest monitoring polityk publicznych w ujęciu regionalnym.

Kompleksowa baza wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej, procesach rozwoju, stanie środowiska oraz zagospodarowaniu przestrzennym regionu, jaką dysponuje Instytut wspomaga realizację polityki rozwoju terytorialnego.

 Instytut Rozwoju Terytorialnego oferuje m.in.:  

 • prowadzenie badań i, analiz, opracowanie studiów i raportów, wspomagających polityki rozwoju na wszystkich poziomach: międzynarodowym, krajowym, makroregionalnym, regionalnym i lokalnym;
 • udostępnianie i wymianę informacji o potencjale rozwojowym regionu i jego otoczenia;
 • opracowanie prognoz procesów rozwojowych,
 • sporządzenie opinii o programach i inwestycjach służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Ocena oddziaływania na środowisko

Instytut Rozwoju Terytorialnego oferuje usługi doradcze dotyczące przeprowadzania postępowań w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów wymagających takich postępowań, zgodnie z art. 46 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 2008r. 

Wspomaganie samorządów

Instytut Rozwoju Terytorialnego oferuje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość nawiązania ścisłej współpracy w zakresie wykonywania wszelkiego typu opracowań strategicznych, studialnych, programów i innych o wymiarze przestrzennym oraz włączania Instytutu do inicjatyw projektowych dot. szeroko rozumianego rozwoju terytorialnego.

IRT w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego podejmuje, we współpracy z samorządami lokalnymi, wszelkie działania dotyczące polityki rozwoju regionalnego i polityk publicznych poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy i informacji o regionie, formułowanie i monitorowanie polityki rozwoju terytorialnego województwa, w tym w szczególności poprzez:

 • prowadzenie banku danych i monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz monitoringu wdrażania strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju województwa dolnośląskiego,
 • tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej,
 • sporządzanie studiów, analiz i raportów oraz opinii z zakresu rozwoju regionalnego,
 • opracowywanie programów rozwoju,
 • opracowywanie planów obszarów funkcjonalnych oraz zasad polityki w obszarach wsparcia i interwencji,
 • udostępnianie ocen oddziaływania na środowisko oraz informacji o środowisku i jego ochronie,
 • opracowywanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz opiniowanie projektów opracowań z zakresu planowania przestrzennego i inwestycji sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego stopnia podstawowego.

Wspomaganie instytucji

Jednym z celów statutowych Instytutu Rozwoju Terytorialnego jest upowszechnianie i dostarczanie wiedzy z zakresu szeroko pojmowanego rozwoju terytorialnego dla celów decyzyjnych, edukacyjnych i społeczno-gospodarczych na różnych poziomach: międzynarodowym, krajowym, makroregionalnym, regionalnym i lokalnym.

Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do współpracy samorządy, instytucje naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia i organizacje społeczne, partnerów gospodarczych oraz innych zainteresowanych podejmowaniem działań oraz inicjatyw na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ramach współpracy oferujemy:

 • wymianę kompleksowych, stale aktualizowanych informacji o regionie i jego otoczeniu;
 • doradztwo inwestorskie dla instytucji publicznych;
 • wymianę dobrych praktyk z instytucjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwoju terytorialnego;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych.