Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Czym się zajmujemy?

Do zadań Instytutu Rozwoju Terytorialnego należy:

 • realizowanie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, określonych głównie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • realizowanie zadań w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, określonych głównie w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • realizowanie zadań w zakresie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, w tym transgranicznych, określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • realizacja zadań w zakresie tworzenia i użytkowania infrastruktur informacji przestrzennej, określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej;
 • przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych wynikających z realizacji przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zadań organów samorządu województwa;
 • monitoring polityk publicznych wraz z oceną rozwoju w ujęciu regionalnym i przestrzennym;
 • opracowywanie raportów o rozwoju społeczno–gospodarczym i przestrzennym wraz z rekomendacjami dla polityki rozwoju;
 • przygotowanie projektów polityk, strategii, programów, planów, raportów, analiz, studiów, koncepcji, stanowiących podstawę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska oraz określenia uwarunkowań i kierunków polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej województwa;
 • tworzenie i utrzymywanie zbiorów danych tworzących bazę wiedzy o sytuacji społeczno–gospodarczej, stanie środowiska, zagospodarowaniu przestrzennym oraz procesach rozwoju regionu, służącej realizacji polityk publicznych w województwie, w tym polityki rozwoju;
 • działania w zakresie klasyfikacji i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa; 
 • realizacja oraz współpraca w realizacji zadań naukowo–badawczych i rozwojowych, wdrażanie wyników badań z przełożeniem na wsparcie realizacji polityki rozwoju;
 • organizacja i utrzymanie sieci współpracy pomiędzy partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz instytucjami badawczymi, a władzami regionu; 
 • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej za pośrednictwem dostępnych mediów w zakresie zmian w sytuacji społeczno–gospodarczej, polityki rozwoju, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego; 
 • inne zadania z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Zadania te Instytut realizuje i realizował będzie we współpracy z odpowiednimi służbami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz innymi jednostkami administracji samorządowej, jednostkami administracji rządowej oraz partnerami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego i ochrony środowiska.

 

Strategiczne aktywności

 

Zapewnienie rzetelnej i kompleksowej wiedzy o rozwoju terytorialnym:

 • wykonywanie opracowań, programów, analiz i studiów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, infrastrukturalnych, wspomagających procesy decyzyjne;
 • transfer innowacyjnych metod i narzędzi badawczych, w szczególności Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz metod wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP) do sfery modelowania i programowania rozwoju;
 • gromadzenie, aktualizacja i systematyzacja informacji o regionie i jego otoczeniu;
 • prowadzenie monitoringu zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych; 
 • antycypacja i prognozowanie procesów rozwojowych;
 • upowszechnianie i dostarczanie wiedzy dla celów decyzyjnych, edukacyjnych, społecznych, gospodarczych na różnych poziomach terytorialnych  - międzynarodowym, krajowym, makroregionalnym, regionalnym, lokalnym;
 • wdrożenie, rozwój i upowszechnianie modelu efektywnego oraz racjonalnego zarządzania rozwojem i gospodarowania przestrzenią;
 • doradztwo inwestorskie dla instytucji publicznych;
 • przygotowywanie opinii o programach i inwestycjach służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
 • ewaluacja strategicznego procesu zarządzania regionem, dla wspierania polityki rozwoju opartej na wiedzy.

 

Utrzymywanie i rozwijanie trwałej współpracy w zakresie rozwoju terytorialnego:

 • stymulowanie interdyscyplinarnej współpracy z władzami samorządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, inwestorami, społecznościami lokalnymi w zakresie polityki rozwoju terytorialnego;
 • aktywne uczestnictwo w inicjatywach oraz projektach krajowych i międzynarodowych;
 • podejmowanie działań oraz inicjatyw ukierunkowanych na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • ogniskowanie (integracja) współpracy jednostek terytorialnych, organizacji społecznych i innych interesariuszy polityki rozwoju;
 • integracja różnych środowisk przez partnerstwo i współdziałanie;
 • stymulowanie zainteresowania społecznego i współpracy ponadlokalnej;
 • wymiana dobrych praktyk z instytucjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwoju terytorialnego;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych.

 

Stymulowanie inicjatyw na rzecz rozwoju, opartych na zasadach wypracowanych i propagowanych przez Instytut:

 • zbudowanie „dobrej marki”, jako instytucji samorządu województwa kojarzącej się z innowacyjnymi rozwiązaniami, podnoszeniem świadomości społecznej i wielopłaszczyznową współpracą;
 • tworzenie efektywnych instrumentów sieciowej współpracy pomiędzy instytucjami podobnego typu w regionie;
 • używanie efektywnych narzędzi komunikacji zewnętrznej;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach o zasięgu międzynarodowym i krajowym;
 • upowszechnianie dorobku Instytutu (referaty, artykuły, opracowania, opracowania tematyczne, studia, analizy, projekty międzynarodowe);
 • doskonalenie działalności merytorycznej w oparciu o przyjętą politykę jakości;
 • samokształcenie i doskonalenie merytoryczne pracowników.