Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Dołączone pliki:
tekst11 MB
uchwała680 kB
Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 2011

Opracowanie stanowi aktualizację „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim” przyjętym Uchwałą Nr 4857/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego dnia 31 sierpnia 2010 r. i opublikowanym w Studiach nad rozwojem Dolnego Śląska nr 4-6/41-43/2010 w listopadzie 2010 r.

Opracowanie „Aktualizacji Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 2011” wiąże się z obserwowanymi dynamicznymi zmianami w przestrzeni województwa związanymi ze wzrostem powierzchni obszarów przeznaczanych w lokalnych opracowaniach planistycznych na lokalizację elektrowni wiatrowych. Wykonanie aktualizacji było konieczne także ze względu na zmiany związane z wdrażaniem obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz nowe regulacje prawne w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym także elektrowni wiatrowych.

W Aktualizacji przedstawiono ważny problem coraz częstszych zdecydowanych sprzeciwów części społeczności lokalnych wobec intensywnych działań na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej na Dolnym Śląsku. W tym celu przeanalizowany został zasięg i miejsca występowania konfliktów społecznych oraz ich główne powody. Potencjalny transgraniczny konflikt na pograniczu polsko-czeskim był powodem wprowadzenia zmiany do kategoryzacji terenów na obszarze województwa.

Wnioski i zalecenia wynikające z Aktualizacji Studium stanowią podstawę do formułowania opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawach związanych z rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych, w szczególności energetyki wiatrowej. Opracowanie jest narzędziem wspomagającym przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych, a jego zapisy mają jedynie charakter nieobligatoryjnych wytycznych.