Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2002)

Plan nieobowiązujący

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego był przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVIII/873/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. nr 4 poz. 100.

Uchylenie planu nastąpiło uchwałą nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2014 r. pod poz. 2448. Obowiązujący stał się wówczas Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2014).

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego został opracowany w latach 1999 - 2002 w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym we Wrocławiu (obecnie IRT).

Formalnym rozpoczęciem prac było podjęcie Uchwały Nr XII/175/99 przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 lipca 1999 r.

W Planie uwzględniono i rozwinięto podstawowe uwarunkowania, cele strategiczne oraz kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju zawarte w Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

Podstawę formułowania kierunków polityki przestrzennej dla województwa dolnośląskiego stanowiła polityka rozwoju województwa określona w "Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego" przyjęta przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr XXVIII/511/2000 z dnia 15.12.2000 r. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowił istotny element w systemie kształtowania i realizacji polityki przestrzennej województwa.
Projekt Planu określał cele strategiczne rozwoju przestrzennego województwa oraz cele, zasady realizacji i kierunki polityki przestrzennej dla podstawowych systemów zagospodarowania województwa, współpracy międzynarodowej oraz ustalał priorytety polityki przestrzennej województwa i kierunki polityki przestrzennej dla obszarów problemowych. W zakresie gospodarowania przestrzenią projekt Planu zakładał:

 • kształtowanie struktur przestrzennych nawiązujących do europejskich systemów gospodarki przestrzennej,
 • kształtowanie struktur przestrzennych tworzących warunki dla wzrostu efektywności gospodarowania i poprawy standardu cywilizacyjnego społeczeństwa,
 • ochronę i racjonalne kształtowanie cennych zasobów środowiska przyrodniczego poprzez kształtowanie struktur przestrzennych nienaruszających jego walorów oraz umożliwiających aktywną ochronę jego wartości prowadzących do realizacji ekorozwoju,
 • ochronę bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego województwa poprzez kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających ochronę krajobrazu kulturowego, obiektów zabytkowych oraz wskazania działań dla udostępnienia tych zasobów społeczeństwu,
 • kształtowanie struktur przestrzennych charakteryzujących się wzrostem walorów obronnych i odpornością na skutki lokalnych awarii i klęsk żywiołowych.

Projekt Planu określał zasady organizacji struktury przestrzennej województwa, w tym:

 • podstawowe elementy sieci osadniczej,
 • rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej, transportu i innej,
 • wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie,
 • wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
 • obszary strategiczne dla zagospodarowania przestrzennego, w tym pasma koncentracji rozwoju i obszar metropolitalny Wrocławia.

W projekcie Planu nie wyznaczono obszarów do realizacji zadań wynikających z programów rządowych, ponieważ nie było takich programów dla obszaru województwa. Nie wyznaczono również obszarów dla realizacji zadań samorządu województwa o których jest mowa w art. 54d ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ nie było wojewódzkiego rejestru zadań samorządowych. W projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa sformułowano następujące cele strategiczne rozwoju przestrzennego województwa:

 • realizacja "otwarcia na Europę" - stymulowanie i umacnianie integracji Polski i UE poprzez pokonywanie barier integracyjnych.
 • kształtowanie konkurencyjności województwa poprzez tworzenie i rozwój systemu obszarów aktywizacji społecznej i gospodarczej.
 • tworzenie warunków do poprawy jakości życia, podnoszenie standardu cywilizacyjnego społeczeństwa dla osiągnięcia wysokiego zaspokojenia poziomu potrzeb społecznych.
 • aktywna ochrona wartości przyrodniczych i kształtowanie środowiska przyrodniczego prowadzące do realizacji ekorozwoju.
 • ochrona dziedzictwa kulturowego - udostępnienie dziedzictwa kulturowego społeczeństwu i włączenie we współczesne struktury funkcjonalno- przestrzenne.
 • integracja społeczności województwa.
 • zapewnienie warunków dla zwiększenia obronności kraju, zapobiegania awariom i klęskom żywiołowym oraz ochrona przed ich skutkami.

W projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego sformułowano również nadrzędne zasady jakimi należy się kierować dla osiągnięcia celów strategicznych:

 • dynamiczne równoważenie rozwoju jako podstawy polityki przestrzennego zagospodarowania województwa
 • wykorzystywanie szans i możliwości zawartych w uwarunkowaniach województwa
 • ukierunkowanie na ekorozwój w użytkowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni
 • poprawa ładu przestrzennego wyrażającego dążenie do harmonijności struktur przestrzennych i powiązań z przyrodą
 • przełamywanie barier i ograniczeń rozwoju w funkcjonowaniu struktur przestrzennych

W projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego zostały uwzględnione w formie syntez następujące opracowania obszarów problemowych, stanowiąc integralną część projektu Planu:

 • Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry w granicach województwa dolnośląskiego
 • Regionalne Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości

W toku prac planistycznych wykonano następujące opracowania, stanowiące podstawę do opracowania projektu Planu:

 • "Uwarunkowania rozwoju, diagnoza stanu" - stanowiły bazę informacyjno - analityczną niezbędną dla określenia polityki przestrzennej województwa. Zawarto w nich obszerny zbiór informacji o województwie, jego walorach, preferencjach i przedstawiono diagnozę odnośnie ograniczeń i konfliktów oraz możliwości rozwoju. Wskazano w nich wiodące problemy województwa oraz powiązania ponadregionalne i międzynarodowe. Opracowanie to stanowiło obszerny raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • "Koncepcja planu" - sformułowano kierunki polityki przestrzennej dla podstawowych systemów zagospodarowania województwa, określono priorytety polityki przestrzennej, określono kierunki współpracy zagranicznej. W Koncepcji uwzględniono ustalenia "Koncepcji Polityki przestrzennego zagospodarowania kraju", cele strategiczne zawarte w "Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego" i inne dokumenty.

Zgodnie z obowiązującą ustawą "Prawo ochrony środowiska" sporządzono dla projektu Planu "Prognozę oddziaływania na środowisko". Na podstawie Uchwały nr 2031/01 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. projekt Planu został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania, w tym przedłożony do Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast pismem z dnia 27.12.2001 r. celem uzgodnienia w zakresie programów wynikających z art.58, ust.1 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i zaopiniowania w/w dokumentu, przekazany do zaopiniowania właściwym jednostkom oraz organom gmin i powiatów (miast na prawach powiatu) pismem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego nr MD-I.7323.-322/625/02 z dnia 15.02.2002 r., wyłożony do publicznego wglądu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 18 lutego do 11 marca 2002 r. (zawiadomiono organy gmin oraz powiatów jak również inne jednostki i instytucje pismem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego nr MD-I.7323.-322/625/02 z dnia 15.02.2002 r.; ponadto poprzez ogłoszenie w prasie), przedłożony w dniu 7.03.2002r. na posiedzeniu WKUA, przedstawiony na Konferencji prezentującej w dniu 14.03.2002 r. przedstawicielom samorządów lokalnych sąsiednich samorządów wojewódzkich oraz instytucji rządowych i pozarządowych. Prognoza oddziaływania na środowisko została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 22.04.2002 r. i przedstawiona wraz z projektem Planu Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w dniu 28.056. 2002 r. W dniu 28 maja 2002 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałą nr 2451/02 projekt Planu i skierował do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w celu zaopiniowania i uchwalenia. Projekt Planu został uzgodniony w zakresie zadań rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych i pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (pismo nr GP1- 502-7-10/JC-RaG/10 z dnia 16.06.2002 r.).Projekt Planu opracowano zgodnie z wymogami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dodatkowo poszerzając procedurę formalno - prawną o zakres czynności niewymaganych ustawowo. Dokumentacja formalno - prawna przebiegu prac nad projektem Planu zawiera sporządzony w formie tabelarycznej wykaz wszystkich dokumentów składających się na postępowanie formalno - prawne. W projekcie Planu zawarte są wnioski do aktualizacji Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.