Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Wdrażanie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (PZPW), to podstawowe narzędzia prowadzenia polityki rozwoju przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Rozwiązania przestrzenne zawarte w planie są ściśle powiązane z celami strategicznymi i priorytetami strategii, dla których stanowią rozwinięcie i wskazanie przestrzenne. Ustalenia w zakresie polityki zagospodarowania przestrzennego Samorządu Województwa Dolnośląskiego stanowią zobowiązanie dla wszystkich organów oraz jednostek samorządu województwa. Organy biorące udział w procesie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, w wielu wypadkach zobowiązane są do uwzględniania ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa w sporządzanych dokumentach.

 W województwie dolnośląskim plan województwa został przyjęty uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. pod poz. 4036. Z obowiązującym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) można się zapoznać na stronie w dziale Plan województwa. Samorząd Województwa Dolnośląskiego wkrótce udostępni usługi przeglądania WMS i usługi pobierania WFS dla danych przestrzennych dotyczących rozwiązań zawartych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) na stronie Geoportalu Dolny Śląsk.

 Szczególny mechanizm dwukrotnego (etap wnioskowania i uzgadniania) konsultowania dokumentów z planem województwa przewidziano dla aktów planowania przestrzennego sporządzanych przez samorządy lokalne tj. dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji, będącego szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, zarząd województwa w  początkowej fazie ww. procedur składa:

 - wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – zgodnie z art. 11 pkt 2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawy pp) gmina ma obowiązek zawiadomić o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium oraz umożliwić im składanie wniosków,

 - wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  oraz wnioski do miejscowych planów rewitalizacji – zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy pp,  gmina ma obowiązek zawiadomić o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz umożliwić im składanie wniosków.

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wiąże organy administracji w części dotyczącej rozmieszczenia ponadlokalnych inwestycji celu publicznego, jak również w zakresie celów, zasad i kierunków polityki przestrzennej województwa dolnośląskiego w nim ustalonych, może być także podstawą do opiniowania szeregu  wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w tym składanych na podstawie tzw. spec-ustaw. W poniższym zestawieniu zaprezentowano rodzaje decyzji administracyjnych, w których obligatoryjnie lub fakultatywnie badana jest zgodność z planem województwa.