Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dokonano podziału obszaru województwa dolnośląskiego na jednostki krajobrazowe w ramach prac nad audytem krajobrazowym

Opierając się na metodyce określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych wytypowano na Dolnym Śląsku 1452 jednostek krajobrazowych. Ich przestrzenne rozmieszczenie przedstawia załączona mapka.

Wyodrębnionych zostało 13 głównych typów krajobrazu, przy czym największą powierzchnię zajmują krajobrazy: leśny oraz wiejski. Na poniższym grafie przedstawiono udział poszczególnych typów krajobrazu w powierzchni województwa:

Wykres

Obecnie w IRT rozpoczęto kolejny etap prac nad audytem, polegający na charakterystyce zidentyfikowanych krajobrazów w ujęciu cech przyrodniczych, kulturowych oraz syntetycznych (rozumianych jako tradycja, tożsamość i swojskość) oraz ocenie stanu ich zachowania.

Dalsze analizy będą zmierzały do wyodrębnienia krajobrazów najcenniejszych w województwie - tzw. krajobrazów priorytetowych.