Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Wdrażanie Planu Województwa - podsumowanie roku 2020

Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) jest jednostką, która w imieniu Zarządu Województwa i Marszałka Województwa wdraża Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego poprzez składanie wniosków, opiniowanie i uzgadnianie sporządzanych dokumentów planistycznych oraz wydawanych przez inne organy decyzji administracyjnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organy biorące udział w procesie kształtowania, koordynacji i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, w tym wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na obszarze danego województwa, zobowiązane są do uwzględniania ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa w sporządzanych dokumentach.  Plan wiąże organy administracji w części dotyczącej rozmieszczenia ponadlokalnych inwestycji celu publicznego, jak również w zakresie celów, zasad i kierunków polityki przestrzennej w nim ustalonych. Może być także podstawą do opiniowania szeregu wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w tym składanych na podstawie tzw. specustaw. 

W związku z powyższym w IRT w 2020 roku przeprowadzono 1425 postępowań, w których zbadano zgodność z Planem, w tym: 823 postępowania dotyczące uzgodnienia dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych oraz 602 postępowania dotyczące wniosków i opiniowania. W 11 postępowaniach dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  odmówiono uzgodnienia. Pomimo panującej pandemii Covid-19 w IRT na bieżąco prowadzone są ww. postępowania. 

Szczegółowe zestawienie prezentuje tabela:

Rodzaj postępowania Liczba postępowań
uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 432
składanie wniosków
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
407
uzgadnianie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
65
składanie wniosków do studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
69
uzgadnianie inwestycji celu publicznego 156
uzgadnianie warunków zabudowy 170
opiniowanie inwestycji drogowych 98
opiniowanie inwestycji kolejowych 3
opiniowanie inwestycji lotniczych 1
opiniowanie inwestycji elektroenergetycznych 1
opiniowanie inwestycji gazowych 13
opiniowanie inwestycji telekomunikacyjnych 0
opiniowanie inwestycji przeciwpowodziowych 2
opiniowanie inwestycji mieszkaniowych 3
opiniowanie zasad sytuowania
obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń
4
inne opinie 1