Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Zespół roboczy ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim

Marszałek województwa dolnośląskiego Zarządzeniem nr 29/2016 z dnia 7 marca 2016 r. powołał interdyscyplinarny Zespół roboczy ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Przewodniczącym Zespołu jest dr Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Najważniejszym zadaniem Zespołu będzie zarekomendowanie Zarządowi Województwa systemowych rozwiązań organizacyjnych mających na celu osiągnięcie i utrzymywanie właściwych parametrów jakości powietrza w regionie.

Osiągnięcie ww. standardów jest konieczne ze względu na rejestrowane w ostatnich latach na Dolnym Śląsku znaczące przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w zakresie tzw. emisji niskiej, która powstaje w wyniku spalania paliw stałych  (węgla, drewna i odpadów) w gospodarstwach domowych. Do zwiększania emisji niskiej przyczynia się także gwałtownie rozwijająca się komunikacja samochodowa oraz niektóre gałęzie przemysłu.

W rankingu francuskiego dziennika Le Monde, opublikowanym w 2015 r. Wrocław znalazł się na 8 miejscu europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem; do najbardziej zanieczyszczonych miejscowości (w sezonie grzewczym) należą także dolnośląskie uzdrowiska, co jest ewenementem w skali światowej.

Pisma skierowane do Marszałka Województwa przez Prezydenta Wrocławia oraz Burmistrza Polanicy – Zdroju w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały określającej wymagania emisyjne wobec instalacji domowych na terenie ww. jednostek administracyjnych, zostały tym samym uznane za formalne wnioski o rozpoczęcie prac nad zapisami stosownej uchwały sejmiku.

Tego typu dokument jest nowym narzędziem - stanowiącym prawo miejscowe, przekazanym samorządowi województwa na mocy zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96). Regulacja ta pozwala sejmikowi województwa przyjąć uchwałę, w której określi:

  1. Granice obszaru (np. cała strefa, wybrane dzielnice miasta), w którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw.
  2. Rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub rodzaje paliw zakazanych do stosowania; lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne dla instalacji spalania paliw; lub parametry emisji dla instalacji spalania paliw.
  3. Rodzaje podmiotów lub instalacji, których ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw dotyczą.
  4. Przedmiotowa uchwała dodatkowo, może określać okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku, obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały oraz sposób lub cel wykorzystywania paliw (np. do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub ogrzania lokalu).

Zespól roboczy ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim oprócz rekomendacji dotyczących projektu zawartości ww. uchwały ma wskazać także najbardziej skuteczny sposób przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w zakresie proponowanych rozwiązań – zarówno z przedstawicielami samorządów lokalnych, jak również podmiotami gospodarczymi i organizacjami społecznymi.