Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Uchwalenie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego – podsumowanie prac

Na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2020 roku, przyjęty został nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Uchwała nr XIX/482/20 weszła w życie z dniem podjęcia.

Prace nad planem zainicjowane zostały w roku 2015 uchwałą nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Główną przyczyną podjęcia prac nad planem była zmiana przepisów, która wywołała obowiązek określenia granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych.

Jednocześnie z pracami nad planem prowadzone było postępowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której istniała możliwość składania wniosków i uwag oraz zapoznania się z projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Pierwszy etap prac nad planem, który przeprowadzony został w roku 2015 i 2016, obejmował: przygotowanie procedury formalno-prawnej, przeprowadzenie konsultacji, zebranie wniosków, zebranie danych. W ramach konsultacji odbył się cykl pięciu spotkań warsztatowych zorganizowanych w ramach czterech obszarów integracji, wyznaczonych w obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020: Wrocławskiego, Legnicko-Głogowskiego, Sudeckiego i Zachodniego Obszaru Integracji. Warsztaty zostały przeprowadzone w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wrocławiu i Wałbrzychu. Zorganizowane zostały cztery spotkania branżowe z udziałem podmiotów istotnych w danej branży (środowisko przyrodnicze, transport, infrastruktura techniczna, turystyka i uzdrowiska). Indywidualne spotkanie z przedstawicielami KGHM „Polska Miedź” SA miało na celu poznanie uwarunkowań przestrzennych funkcjonowania tego podmiotu w województwie dolnośląskim. Odbyło się również sześć spotkań z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu województwa. Spotkania przeprowadzone w ramach konsultacji miały na celu poinformowanie o pracach nad planem, dyskusję na temat ich zakresu i harmonogramu prac a także poznanie oczekiwań różnych podmiotów co do zapisów nowego planu. W ramach warsztatów wypracowane zostały listy najistotniejszych problemów dotyczących każdego z czterech obszarów integracji i propozycje działań służących ich rozwiązaniu. Wnioski z tych spotkań stanowiły ważny materiał wejściowy do prac nad projektem planu.

Kolejny etap (2016-2018) obejmował: wykonanie analiz, sporządzenie raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, opracowanie uwarunkowań, przygotowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz projektu planu Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego a także opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. Były to głównie prace wewnętrzne prowadzone przez IRT, z wykorzystaniem wniosków z pierwszego etapu prac. Wyjątek stanowią spotkania z przedstawicielami gmin z wyznaczonych miejskich obszarów funkcjonalnych: Jeleniogórskiego, Legnicko-Głogowskiego, Wrocławskiego i Wałbrzyskiego, w ramach których odbyły się dyskusje na temat systemu zielonej infrastruktury w tych obszarach. W ramach prac związanych z wdrażaniem systemu Zielonej Infrastruktury we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, w grudniu 2016 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Siechnicach. Sześć kolejnych spotkań odbyło się we wrześniu i październiku 2017 r. w: Głogowie, Jeleniej Górze, Lubinie, Polkowicach, Świdnicy i Wałbrzychu.

W trzecim etapie (2018-2020) przeprowadzono opiniowanie i uzgadnianie, odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu, przeanalizowane i rozpatrzone zostały wszystkie uwagi, które wpłynęły do projektu planu, dokonane zostały niezbędne zmiany w projekcie planu. Projekt planu był prezentowany sąsiadom czeskim i niemieckim na spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu z Republiki Czeskiej a także na spotkaniu z pracownikami biura planowania przestrzennego Związku Planistycznego Górne Łużyce – Dolny Śląsk z Bautzen. W grudniu 2018 r. odbyła się konferencja opiniująca propozycję obszarów funkcjonalnych przedstawioną w projekcie planu, na którą zaproszone zostały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie. Odbyły się również, na wniosek zainteresowanych stron, indywidualne spotkania warsztatowe z przedstawicielami Miasta Wrocławia oraz KGHM „Polska Miedź” SA i przedstawicielami gmin działających w ramach porozumienia „Sudety 2030”. Ze względu na dużą liczbę zmian wprowadzonych w wyniku uwzględnienia uwag, które wpłynęły do projektu planu a także odmowę uzgodnienia przez trzy organy, procedurę opiniowania i uzgadniania powtórzono. Następnie plan został przedłożony Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego do uchwalenia. Zgodnie ze statutem Województwa Dolnośląskiego odbyły się dwa czytania projektu planu: pierwsze na sesji w dniu 30 kwietnia i drugie – w dniu 16 czerwca 2020 r.