Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Dnia 16 czerwca 2020 r. uchwalony został nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Tekst i rysunki planu dostępne są tutaj.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Plan) jest dokumentem uchwalanym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego samorządu województwa. Wraz ze strategią rozwoju województwa stanowi on podstawę prowadzenia polityki rozwoju.

W Planie wskazane zostało między innymi rozmieszczenie istniejących oraz planowanych elementów zagospodarowania przestrzennego w zakresie: sieci osadniczej, systemów transportowych, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazu i uzdrowisk oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Elementem Planu jest również rozmieszczenie planowanych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wynikających z obowiązujących dokumentów rządowych oraz dokumentów Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Szczególne zasady zagospodarowania ustalone zostały dla pięciu obszarów funkcjonalnych: Sudeckiego, przygranicznego, Jeleniogórskiego, Legnicko-Głogowskiego, Wałbrzyskiego i Wrocławskiego.

Częścią opracowania jest plan Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujący swoim zasięgiem miasto Wrocław i wszystkie gminy powiatu milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego. W planie tym ustalony został docelowy, złożony z istniejących i planowanych elementów zagospodarowania przestrzennego, system ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, system osadniczy i transportowy oraz system zielonej infrastruktury.

Ustalenia Planu są obowiązujące dla gmin przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 9 ust. 2 u oraz art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.