Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego

W dniu 12 czerwca 2017 roku, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął dokumenty pn. „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego” oraz „Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zamieszczonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, perspektywa 2020” (Uchwała Nr 3916/V/2017 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r.).

 

Podstawę prawną sporządzenia „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego” oraz „Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zamieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, perspektywa 2020” stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.). Zgodnie z art. 45 ww. ustawy, „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną”. Podstawę sporządzenia przedmiotowego Raportu stanowi również Koncepcja monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 przyjęta Uchwałą Nr 6242/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 września 2014 r. i zmieniona Uchwałą Nr 306/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2015 r., w której określono zasady i narzędzia procesu oraz zakres odpowiedzialności i zadania uczestników procesu monitoringu.

Przedmiotowy czwarty Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego w syntetycznym ujęciu obejmuje charakterystykę stanu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Wskazuje on główne tendencje i uwzględnia podstawowe uwarunkowania przestrzenne. Zakres tematyczny obejmuje między innymi opis procesów zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju: procesów demograficznych, tendencji na rynku pracy i zachowań podmiotów gospodarczych. Raport oparty jest na danych statystyki publicznej (GUS, BDL), na analizach i badaniach regionalnych opracowywanych przez jednostki samorządu województwa oraz na informacjach uzyskanych od podmiotów zewnętrznych. Ocena zjawisk dokonana została poprzez porównanie stanu wyjściowego (rok 2010) ze stanem obecnym, tj. głównie rokiem 2015 lub 2014 przy braku dostępu do aktualniejszych danych.

Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej i zagospodarowania przestrzennego oparty na statystyce, analizach i badaniach umożliwia uchwycenie zachodzących zmian oraz lepszą ocenę szans i zagrożeń, co pozwala na wsparcie procesów decyzyjno-strategicznych. Kompleksowa wiedza o przestrzeni i gospodarce jest natomiast fundamentem optymalnego zarządzania, w tym dystrybucji środków, zwłaszcza pochodzących z Unii Europejskiej. Raport będzie przydatny przy kształtowaniu polityk rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego województwa oraz przy opracowywaniu odpowiednich analiz i studiów dla potrzeb władz samorządowych. Dzięki analizowaniu istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian możliwe jest identyfikowanie przyczyn zjawisk negatywnych i konfliktów przestrzennych oraz formułowanie niezbędnych planistycznych działań korygujących.

„Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zamieszczonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, perspektywa 2020” została sporządzona w odniesieniu do tych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały zamieszczone w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, perspektywa 2020, przyjętym uchwałą Nr XLVIII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 roku, zwanym dalej Planem. Są to inwestycje ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub Sejmik Województwa Dolnośląskiego, które obowiązywały w czasie sporządzania Planu.

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała pozytywnie Ocenę na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 3 marca 2017 r. Poprzednia ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym została przyjęta Uchwałą Nr 1346/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2011 roku, czyli w czasie trwania IV kadencji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Obecnie trwa V kadencja. Przyjęcie niniejszej Oceny jest spełnieniem wymogu jej sporządzenia co najmniej raz w czasie trwania kadencji sejmiku, który wynika z art. 45 ww. ustawy.