Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym

Projekt pn.: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.

studium zdj3

Dnia 30 grudnia 2013 roku Starostwo Powiatowe we Wrocławiu podpisało umowę z Ministerstwem Infrastrukturyi Rozwoju o przyznaniu dotacji na realizację projektu pn.; „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” (WrOF) realizowanego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 182 300.00 PLN z czego kwota dotacji wynosi 1 064 070.00 PLN. Czas realizacji projektu zaplanowano od I kwartału 2014 do końca I kwartału 2015 roku.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie. Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, Partnerami są Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Gmina Wrocław, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice oraz Gmina Wołów.

studium zdj2n

 

 

Przedmiotem projektu jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy w tym analiz polityki przestrzennej zawartej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Dodatkowym celem jest zbudowanie podstaw Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – WrOF, która da podstawy dla opracowania i zatwierdzenia w przyszłości dokumentu będącego bazą dla zintegrowanego działania rozwojowego inwestycyjnego w tym obszarze. W ramach celu wyznaczone zostaną priorytetowe, wspólne kierunki dla obszaru, w tym m. in. dotyczące : lokalizacji funkcji mieszkaniowych i centów usługowych, planu transportowego, ochrony środowiska i rozwoju rekreacji, lokalizacji usług publicznych oraz kierunkowych inwestycji we WrOF. Przeprowadzona zostanie także diagnoza możliwości wdrożenia strategii oraz matryca dla wielopoziomowego zarządzania przestrzenią. Działanie pilotażowe projektu obejmuje obszar powiatu wrocławskiego i jego celem jest opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze powiatu wrocławskiego. Dzięki temu działaniu wykrystalizuje się spójna strategia efektywnej lokalizacji usług dla obsługi funkcji mieszkaniowych oraz lokalizacji węzłów usługowych o znaczeniu ponadlokalnym, istotnych dla całego WrOF.

Bardzo ważnym elementem realizacji projektu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz procesu promocyjno-informacyjnego. Na wszystkich etapach realizacji projektu przewiduje się zarówno bierne jak i czynne formy partycypacji obywatelskiej.

Koordynacja działań w projekcie będzie następować poprzez cykliczne spotkania 2 Grup : Grupy Sterującej i Zespołu Projektowego. W skład tej pierwszej wchodzą przedstawiciele Lidera oraz Partnerów projektu a jej zadaniem jest podejmowanie kluczowych decyzji oraz monitorowanie postępów prac w projekcie. W skład Zespołu Projektowego wchodzą koordynatorzy, specjaliści oraz pracownicy merytoryczni z poszczególnych jednostek organizacyjnych Partnerów projektu. Zespół projektowy jest odpowiedzialny za rzeczowo-finansową realizację projektu.

Projekt skierowany jest do wszystkich szczebli administracji samorządowej gmin, powiatu i województwa przez co zapewnione będzie wieloszczeblowe podejście do planowania przestrzennego. Dzięki realizacji projektu udostępnione zostaną wyniki analiz planistycznych, diagnoz sektorowych, inwentaryzacji, strategii oraz innych opracowań planistycznych w liczbie 13. Dodatkowo wyniki projektu zostaną uwzględnione w dokumentach planistycznych Partnerów, w tym sporządzanych przez samorząd województwa – Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa Dolnośląskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zintegrowanego zarządzania przestrzenią przez gminy będące w granicach WrOF.


Szczegółowych Informacji na temat Projektu udziela
Koordynator Projektu
Magdalena Tybel-Lorenz 

tel. 071 722 1840 
oraz 
Inspektor w Biurze ds. Funduszy Europejskich i Infrastruktury 
Joanna Stachowiak 
tel. 071 7221 643 
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Źródło: Strona internetowa projektu