Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

Podstawą do podjęcia wspólnych prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec jest porozumienie podpisane 28 czerwca 2010 r. przez Ministra Infrastruktury, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie. Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli umawiających się stron. W uzasadnieniu tej inicjatywy porozumienie powołuje się na art. 13 traktatu z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz Europejską Konwencję Ramową o współpracy transgranicznej, potrzebę właściwego przygotowania Polski do prac nad wspólną polsko-niemiecką wizją rozwoju obszaru pogranicza Polski i Niemiec oraz poprawy spójności przestrzennej obszaru Polski zachodniej na rzecz realizacji wyzwań integracyjnych w Unii Europejskiej.

W załączniku nr 1 do porozumienia przywołane zostały zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. nadające ministrom właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz do spraw rozwoju regionalnego kompetencje do prowadzenia współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, a także zapisy odnoszące się do zakresu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, który powinien uwzględniać m.in. kierunki powiązań transgranicznych.