Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Aktualizacja Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020

 

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4709/V/17 przyjął zaktualizowany Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) projekt Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlegał wymogowi przeprowadzenia postępowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego dokumenty poddano opiniowaniu przez właściwe organy oraz zapewniono udział społeczeństwa na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Jednocześnie informujemy, że traci moc Uchwała Nr 2123/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020.