Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Notatka976 kB
Zdjęcie 13.9 MB
Zdjęcie 23.6 MB
Zdjęcie 34 MB
Smart Integration - III Spotkanie

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Zgorzelcu odbyło się trzecie spotkanie Komisji Eksperckiej utworzonej w celu realizacji projektu Smart Integration współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTRERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

         Celem spotkania była dyskusja nad zarysem tematycznym i strukturą „Analizy Społeczno-Gospodarczej Dolnośląsko-Saksońskiego Pogranicza (obszaru wparcia)” oraz zaprezentowanie typologii i delimitacji obszarów funkcjonalnych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (PZPWD), które mogą posłużyć w dalszych pracach merytorycznych nad opracowywanymi w ramach projektu dokumentami – Analizą społeczno-gospodarczą i Studium pogranicza.

         W spotkaniu ze strony niemieckiej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii oraz Biura Planowania Przestrzennego i Środowiska z Poczdamu, natomiast ze strony polskiej pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

         W pierwszej części spotkania zaprezentowano typologię i metody delimitacji obszarów funkcjonalnych w Planie zagospodarowania województwa dolnośląskiego.

         Obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym:

 • miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego,
 • wiejski obszar funkcjonalny, którego to, na podstawie pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest organem właściwym w sprawie wydania rozporządzenia dotyczącego wiejskich obszarów funkcjonalnych, województwo dolnośląskie odstąpiło od określania tego typu obszarów w Planie,
 • obszar przygraniczny,
 • obszar górski.

         Obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym:

 • miejskie obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych,
  • obszar cenny przyrodniczo.

W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały zagadnienia zawarte w Analizie społeczno-gospodarczej, w tym dziedziny, w których istnieje porównywalna podstawa danych po stronie dolnośląskiej i saksońskiej. Zidentyfikowano również obszary, w których porównywalność danych jeszcze nie jest zagwarantowana. Zaprezentowana została również cała struktura dokumentu Analizy społeczno-gospodarczej:

 • demografia (stan ludności, struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny ludności, migracje, typologia rozwoju demograficznego, prognoza demograficzna),
 • sfera społeczna (edukacja i wykształcenie, ochrona zdrowia i opieka społeczna, mieszkalnictwo, jakość życia, kultura i turystyka),
 • sfera gospodarcza (sytuacja makroekonomiczna, rynek pracy, przedsiębiorczość, innowacyjność i struktura gospodarki, specjalizacje regionalne),
 • sfera funkcjonalno-przestrzenna (sieć osadnicza i transportowa, dostępność komunikacyjna).

W podsumowaniu spotkania obie strony zaakceptowały strukturę dokumentu Analiza społeczno-gospodarcza. Zaproponowano aby na następnym spotkaniu ustalić kierunki działań oraz przygotować tematy na czerwcowe forum.

Na zakończenie spotkania Wojciech Maleszka serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniu