Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Dołączone pliki:
tekst24.8 MB
uchwała53 kB
Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa dolnośląskiego w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2005 r.

Opracowanie przyjęte zostało Uchwałą Nr 3744/II/06 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2006 r.

Formalne rozpoczęcie prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (PZPWD) nastąpiło po podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XII/175/99 w dniu 30 lipca 1999 r. Dla nowopowstałego województwa dolnośląskiego (utworzonego z województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i części województw: kaliskiego i leszczyńskiego) wykonano najpierw syntezę przestrzenną i programową wynikającą z opracowań przestrzennych dawnych województw, a następnie w roku 2000 nowe opracowanie - Uwarunkowania rozwoju, diagnoza stanu. Drugą częścią elaboratu planu była Koncepcja planu, trzecią Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, który podlegał uchwaleniu i był załącznikiem do Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLVIII/873/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Od czasu opracowania uwarunkowań rozwoju, diagnozy stanu i planu upłynęło kilka lat, nastąpiło szereg istotnych zmian politycznych, administracyjnych, gospodarczych, prawnych, m.in. związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Istotą przeglądu jest stwierdzenie jakie zaprogramowane zamierzenia zakończono, które ustalenia Planu są aktualne i mogą stanowić fundament zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, a w których miejscach brak jest spójności z założeniami polityki przestrzennej kraju, znowelizowanymi ustawami i opublikowanymi programami.
Przegląd zmian należy traktować, zarówno jako rejestr najważniejszych zmian jakie dokonały się w przestrzeni jak i wykaz rozbieżności w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego.

Główne cele polityki przestrzennej województwa

Główne cele PZPWD, nazwane celami strategicznymi rozwoju przestrzennego województwa, przyjęte są w innym układzie niż w nowej Strategii Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. (Uchwała Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 r.), ale są z nią zbieżne i wymagają tylko poprawek związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Są również zgodne z innymi dokumentami nadrzędnymi.