Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego

Instytut Rozwoju Terytorialnego rozpoczął realizację projektu pn. „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego (DORT)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nadrzędnym celem projektu jest budowa systemu monitoringu polityk publicznych o wyraźnym ukierunkowaniu terytorialnym w województwie dolnośląskim, wspierającym strategiczne zarządzanie regionem. Zaplanowane w projekcie zadania ukierunkowane są w szczególności na wzmocnienie:

(1) potencjału analitycznego dzięki realizacji wszechstronnych badań społeczno-gospodarczych i analiz przestrzennych oraz uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obsługi narzędzi wspomagających proces monitoringu;

(2) potencjału organizacyjnego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces monitorowania polityk publicznych;

(3) potencjału technicznego dzięki rozwojowi analityczno-monitorujących systemów informatycznych (statystyczno-taksonomicznych i przestrzennych).

Wartością dodaną projektu jest także rozwój portalu geoprzestrzennego, umożliwiającego użytkownikowi m.in. śledzenie trendów rozwojowych województwa w odniesieniu do założonych wskaźników, ocenę publikowanych materiałów i porównywanie zasobów danych statystycznych pomiędzy różnymi obszarami geograficznymi.

Należy nadmienić, że powołanie „Dolnośląskiego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego (DORT)” jest następstwem wdrażania przez samorząd województwa nowej koncepcji polityki rozwoju wynikającej z wytycznych Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.