Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego

Instytut Rozwoju Terytorialnego rozpoczął realizację projektu pn. „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego (DORT)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nadrzędnym celem projektu jest budowa systemu monitoringu polityk publicznych o wyraźnym ukierunkowaniu terytorialnym w województwie dolnośląskim, wspierającym strategiczne zarządzanie regionem. Zaplanowane w projekcie zadania ukierunkowane są w szczególności na wzmocnienie:

(1) potencjału analitycznego dzięki realizacji wszechstronnych badań społeczno-gospodarczych i analiz przestrzennych oraz uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obsługi narzędzi wspomagających proces monitoringu;

(2) potencjału organizacyjnego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces monitorowania polityk publicznych;

(3) potencjału technicznego dzięki rozwojowi analityczno-monitorujących systemów informatycznych (statystyczno-taksonomicznych i przestrzennych).

Wartością dodaną projektu jest także rozwój portalu geoprzestrzennego, umożliwiającego użytkownikowi m.in. śledzenie trendów rozwojowych województwa w odniesieniu do założonych wskaźników, ocenę publikowanych materiałów i porównywanie zasobów danych statystycznych pomiędzy różnymi obszarami geograficznymi.

Należy nadmienić, że powołanie „Dolnośląskiego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego (DORT)” jest następstwem wdrażania przez samorząd województwa nowej koncepcji polityki rozwoju wynikającej z wytycznych Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.