Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Otwarcie naboru w 8 konkursie Eurostars-2

 

W dniu 9 maja br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło nowy nabór wniosków na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

  • nazwa konkursu - Eurostars-2 Cut-off 8,
  • cel konkursu - wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju,
  • zakres konkursu/obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR - nie przewiduje ograniczeń tematycznych; projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel,
  • dopuszczalny poziom intensywności pomocy publicznej:

- Mikro-/Mały przedsiębiorca – do 60 % kosztów kwalifikowanych,

- Średni przedsiębiorca             - do 50 % kosztów kwalifikowanych,

  • nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:

https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs

W konkursie mogą brać udział kraje/partnerzy, którzy znajdują się na liście j.n.: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe

budżet NCBR: 750 000 EUR na konkurs, kurs euro: EUR 1 = PLN 4,2223 (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 9.05.2017 r.)

  • orientacyjna data naboru wniosków krajowych: pierwszy - drugi kwartał 2018 roku,
  • data zamknięcia naboru wniosków: 14 września 2017 r., godz. 20.00 CET,
  • status prawny konkursu:

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U.    z 2016 r. poz.  2045, ze zm.),

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299),

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

 

  • informacji w sprawie konkursu udziela w NCBR:

Ewelina Wildner

tel.: +48 22 39 07 123

e-mail: 

Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi, Dział zarządzania programami,

 

  • dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w programie Eurostars-2:

- Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Eurostars-2, + Przewodnik kwalifikowalności kosztów (Zał. 1 do Zasad) + Wniosek o dofinansowanie (Zał. 2 do Zasad),

- Zał. 1 do wykazu - formularz informacji,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Zał. 2 do wykazu - Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych,

- Zał. 3 do wykazu - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości,

- Zał. 4 do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla przedsiębiorców,

- Zał. 5 do wykazu - Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu,

- Zał. 6 do wykazu - Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/informacje/art,4699,nowy-wzor-umowy-o-wykonanie-i-finansowanie-projektu.html