Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Metadane

Portal metadanych:  Geonetwork

Metadane to dane o danych, czyli informacje opisujące zbiory i usługi danych przestrzennych umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.

Standard metadanych IRT jest zgodny z międzynarodowymi unormowaniami w tym zakresie opartymi na dokumentach Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO):
- ISO/TS 19139: 2006, Geographic information - Metadata - Implementation specification
- ISO 19115: 2003, Geographic information – Metadata

Zakres informacyjny metadanych IRT został oparty dyrektywę INSPIRE oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych i obejmuje następujące pakiety metadanych: 
1. IDENTYFIKACJA - pakiet zawierający informacje o nazwie i adresie zasobu oraz streszczenie zawierające opis zawartości zasobu. 
2. KLASYFIKACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH - pakiet zawierający informacje o klasyfikacji danych przestrzennych i usług danych przestrzennych, w tym o kategorii tematycznej danych. 
3. SŁOWO KLUCZOWE 
4. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE - pakiet zawierający informacje o zasięgu zasobu w przestrzeni geograficznej, określonym poprzez prostokąt ograniczający wyznaczony za pomocą południków granicy zachodniej i granicy wschodniej obszaru oraz równoleżników granicy południowej i granicy północnej. 
5. ODNIESIENIE CZASOWE - pakiet zawierający informacje o dacie opublikowania lub aktualizacji zasobu. 
6. JAKOŚĆ I WAŻNOŚĆ - pakiet zawierający informacje o źródle pochodzenia zasobu źródłowego i skali. 
7. ZGODNOŚĆ- pakiet zawierający informacje o zastosowanych standardach. 
8. WYMOGI DOTYCZĄCE DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA - pakiet zawierający informacje o warunkach i ograniczeniach dostępu i użytkowania zasobu. 
9. ORGANIZACJE ODPOWIEDZIALNE ZA TWORZENIE ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI, ICH PRZECHOWYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE - pakiet zawierający informacje o organizacji odpowiedzialnej za tworzenie zasobu. 
10. METADANE NA TEMAT METADANYCH - pakiet zawierający informacje o organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywanie metadanych, w tym danych adresowych, o dacie wprowadzenia metadanych, a także języka i standardu metadanych.

Zasoby IRT opisane metadanymi znajdują się w wykazie zasobów