Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym
 

Dnia 30 grudnia 2013 r. została zawarta Umowa pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju oraz Powiatem Wrocławskim na realizację projektu „STUDIUM SPÓJNOŚCI FUNKCJONALNEJ WE WROCŁAWSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM (WrOF)”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, a zaangażowanymi Partnerami są: Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego, Miasto Wrocław – Biuro Rozwoju Wrocławia, Gmina Siechnice, Miasto i Gmina Wołów, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie.

Celem głównym projektu jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i zbudowanie podstaw Zintegrowanej Strategii dla WrOF.

Rezultaty realizacji projektu posłużą wzmocnieniu zintegrowanego zarządzania przestrzenią w obszarze WrOF i stanowić będą materiał wejściowy do dalszych prac planistycznych partnerów.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania, których realizacja należy do Instytutu Rozwoju Terytorialnego:
1. Określenie granic WrOF
Celem działania będzie wypracowanie metody delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Zadania dotyczą analizy zasięgu oddziaływania WrOF i wyznaczenia jego granic.
2. Analizy i studia
Przedmiotem analiz będzie ocena stopnia integracji terytorialnej WrOF. W ramach działania zostanie wykonana analiza polityk rozwoju gmin w zakresie wybranych sfer, jak transport, struktura osadnicza, w tym mieszkalnictwo i usługi, środowisko przyrodnicze i rekreacja oraz zostaną sformułowane wnioski z przeprowadzonych analiz.

Pozostałe działania związane z realizacją projektu prowadzone są przez Starostwo Powiatowe oraz Miasto Wrocław – Biuro Rozwoju Wrocławia.

Termin zakończenia prac nad całością projektu został ustalony na 31 marca 2015 r.