Załącznik 5 Siedliska przyrodnicze

Typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotem zainteresowania wspólnoty, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów NATURA 2000, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym występujące w województwie dolnośląskim LP. KOD SIEDLISKA 1) NAZWA SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO SIEDLISKO PRZYRODNICZE O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM OBSZAR OCHRONY SIEDLISKA 1. 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) nie PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy, PLH020003 Dolina Łachy, PLH020091 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego, PLH020017 Grądy w Dolinie Odry, PLH020086 Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej, PLH020093 Skoroszowskie Łąki, PLH020072 Uroczyska Borów Dolnośląskich,PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie, PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie, PLH020049 Żwirownie w Starej Olesznej 2. 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea nie PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy, PLH020087 Gałuszki w Chocianowie, PLH020041 Ostoja nad Baryczą, PLH080055 Przygiełkowiska Koło Gozdnicy, PLH020075 Stawy Karpnickie, PLH020044 Stawy Sobieszowskie, PLH020045 Stawy w Borowej, PLH020072 Uroczyska Borów Dolnośląskich, PLH020079 Wzgórza Warzęgowskie, PLH020076 Źródła Pijawnika, PLH020049 Żwirownie w Starej Olesznej 3. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion nie PLH020084 Dolina Dolnej Baryczy, PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy, PLH020036 Dolina Widawy, PLH020017 Grądy w Dolinie Odry, PLH020103 Łęgi nad Bystrzycą, PLH020018 Łęgi Odrzańskie, PLH080014 Nowosolska Dolina Odry, PLH020041 Ostoja nad Baryczą, PLH020086 Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej, PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej, PLH020055 Przeplatki nad Bystrzycą, PLH020072 Uroczyska Borów Dolnośląskich, PLH020049 Żwirownie w Starej Olesznej 4. 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne nie PLH020072 Uroczyska Borów Dolnośląskich 5. 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków nie PLH020061 Dzika Orlica, PLH020054 Ostoja nad Bobrem, PLH020010 Piekielna Dolina koło Polanicy, PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa 6. 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) nie PLH020035 Biała Lądecka, PLH020002 Dębniańskie Mokradła, PLH020034 Dobromierz, PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy, PLH020003 Dolina Łachy, PLH020061 Dzika Orlica, PLH020062 Góry Bardzkie, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie, PLH020038 Góry Kamienne, PLH020069 Las Pilczycki, PLH020103 Łęgi nad Bystrzycą, PLH020018 Łęgi Odrzańskie, PLH020041 Ostoja nad Baryczą, PLH020054 Ostoja nad Bobrem, PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, PLH020010 Piekielna Dolina koło Polanicy, PLH020086 Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej, PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa, PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej, PLH020055 Przeplatki nad Bystrzycą, PLH020011 Rudawy Janowickie, PLH020075 Stawy Karpnickie, PLH020044 Stawy Sobieszowskie, PLH020072 Uroczyska Borów Dolnośląskich, PLH020076 Źródła Pijawnika 7. 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. nie PLH020034 Dobromierz, PLH020036 Dolina Widawy, PLH020061 Dzika Orlica, PLH020018 Łęgi Odrzańskie, PLH080014 Nowosolska Dolina Odry 8. 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) nie PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy, PLH020072 Uroczyska Borów Dolnośląskich, PLH080044 Wilki nad Nysą 9. 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion) nie PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy, PLH020096 Góry Złote, PLH080055 Przygiełkowiska Koło Gozdnicy, PLH020072 Uroczyska Borów Dolnośląskich, PLH080044 Wilki nad Nysą, PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie, PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie 10. 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro- Vaccinietum) nie PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH020006 Karkonosze 11. 4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) tak PLH020006 Karkonosze, PLH020047 Torfowiska Gór Izerskich 12. 4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub ślaskiej ( Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae) nie PLH020006 Karkonosze

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxOTg3