Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
Podsumowanie inaugurującego spotkania zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego

Podsumowanie inaugurującego spotkania zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego

Inauguracyjne spotkanie Zespołu do spraw Konsultacji Polityki Transportowej województwa dolnośląskiego odbyło się dnia 8 lipca 2013 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, PKP PLK, Departamentu Infrastruktury UMWD, Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD i Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Spotkanie miało charakter organizacyjny i zapoznawczy. Tematem przewodnim była wymiana informacji na temat tego czym obecnie zajmują się instytucje reprezentowane przez członków Zespołu. Uczestników spotkania przywitał Pan Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD. Podkreślił wagę współpracy jednostek zajmujących się sprawami transportowymi, które mają duże znaczenie dla rozwoju regionu oraz wymienił zadania, jakie powinien realizować Zespół powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

Pan Wiktor Lubieniecki Dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWD poinformował, że kierowany przez niego departament jest na etapie przygotowywania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa dolnośląskiego. Plan transportowy ma wpłynąć na wzmocnienie efektywności i atrakcyjności przewozów pasażerskich, będzie aktem prawa miejscowego, co stanowi o jego wysokiej randze. Członkowie Zespołu wyrazili duże zainteresowanie śledzeniem postępu kolejnych etapów tworzenia ww. planu, którego realizacja może mieć znaczący wpływ na politykę transportową w województwie dolnośląskim. 

Pan Jakub Rosowski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego zaprezentował postępy prac nad„Studium pasma rozwoju południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż korytarza drogi łączącej Autostradową Obwodnicę Wrocławia z południową granicą państwa w okolicach Boboszowa wraz z analizami techniczno – ekonomiczno – środowiskowymi ”. W ramach studium planuje się opracowanie modelu sieci drogowej województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem ciągów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także linii kolejowych. Dzięki temu możliwe będzie modelowanie scenariuszy rozwoju sieci transportowych i badanie wpływu realizacji inwestycji na wydajność sieci. Model będzie także uwzględniał potencjały gospodarcze występujące na obszarze województwa dolnośląskiego będące znaczącymi generatorami ruchu. Dzięki temu narzędziu możliwe będzie określenie m.in.:

  • jak zmieni się natężenie ruchu w danej miejscowości po wybudowaniu jej obejścia,
  • jak poprawi się czasowa dostępność transportowa miast po ingerencji w sieć transportową,
  • jak poprawić dostępność transportową obszarów zmarginalizowanych,
  • jakie działania przeprowadzić na sieci kolejowej, aby transport kolejowy stał się konkurencyjny dla transportu indywidualnego.

IRT dąży do stworzenia modelu, który pozwoli na zrównoważone i efektywne planowanie infrastruktury transportowej w województwie oraz będzie pomocny przy typowaniu konkretnych przedsięwzięć komunikacyjnych.

Działania uczestników spotkania mogą w przyszłości stanowić podstawę do opracowania zintegrowanych narzędzi, które wpłyną korzystnie na jakość transportu w regionie. 

Notatkę sporządził: Jakub Rosowski (  )