Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Spotkanie warsztatowe w ramach projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne” 18-19.05.2015

W dniach 18-19 maja 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie warsztatowe nt. „Wzmocnienia potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”, którego celem było podsumowanie i ocena dotychczasowych prac Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) i Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych (WOBR).

Hasłem przewodnim spotkania była kooperacja. Przedstawiciele Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego podsumowali dotychczasową współpracę pomiędzy WOBR (działającymi z ramienia GUS) a ROT.  Jako wnioski, będące podstawą do dalszej współpracy, mającej na celu budowę i sprawne działanie systemu informacyjnego zasilającego wiedzą zarówno władze regionalne jak i krajowe, uznano:

  • konieczność umacniania relacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w proces zarządzania i monitorowania rozwoju regionalnego,
  • określenie ram współpracy i podziału zadań (z propozycją przypisania WOBR roli „dostawcy danych” dla ROT, jako jednostki  analityczno-doradczej),
  • wykorzystanie efektywnych form i środków przekazu (m.in. konsultowanie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP)  na szczeblu centralnym oraz regionalnym),
  • potrzebę wzajemnej edukacji, będącej niezbędnym element efektywnej współpracy urzędów statystycznych z odbiorcami, w tym samorządem terytorialnym, która bezpośrednio kształtuje jakość wyników. 

Kolejno, na podstawie ankiety wypełnionej przez poszczególne województwa, przedstawiciele Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego podsumowali działalność ROT-ów w latach 2013-2015, charakteryzując m.in. ich umocowanie w strukturach wojewódzkich, źródła finansowania, ocenę poziomu sprawności funkcjonowania, najważniejsze zadania i ich cele, przełożenie badań na rzeczywiste decyzje (np. Czy zostały wykorzystane w wojewódzkich dokumentach strategicznych? Czy stanowiły podstawę podejmowanych przez Zarząd decyzji? Czy zainicjowały ważne przedsięwzięcia? Wynik: tak dla 11 województw, nie dla 3. Pozostałe województwa bez odpowiedzi.), zainteresowanie wynikami prowadzonych prac przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Samorząd Województwa, pozostałe jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) oraz mieszkańców, przeszkody i zagrożenia dla ich funkcjonowania oraz planowane źródła finansowania.

W ramach działalności Krajowego Obserwatorium Terytorialnego przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zaprezentowali syntezę badania pn. „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020” oraz przybliżyli problematykę związaną z delimitacją Obszarów Strategicznej Interwencji, odnosząc się do zasadności ich wyznaczenia, mnogości podstaw prawnych ich definiujących oraz braku wyraźnej decyzji, co do poziomu ich wyznaczania (krajowego/ regionalnego).

Ze strony Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiciele Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska  zaprezentowali prowadzone i planowane projekty badawcze o charakterze regionalnym oraz możliwości zwiększenia zasobów informacyjnych PBSSP 2016 w kontekście propozycji ROT. Stanowisko GUS odnośnie potrzeb informacyjnych ROT zostało podsumowane na podstawie wcześniej zgłoszonych i przesłanych przez poszczególne obserwatoria wniosków z zapytaniami o dane. 

Główną przesłanką do dalszej współpracy WOBR-ów i ROT-ów, ustaloną w trakcie warsztatów,  stał się ich potencjał badawczo-analityczny, budujący „regionalne centra myśli strategicznej”.