Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Dołączone pliki:
IV Spotkanie koordynatorów

17 października 2014 r. w Instytucie Rozwoju Terytorialnego (IRT) w Legnicy odbyło się spotkanie koordynatorów. Uczestnikami spotkania byli: Jadwiga Łopusiewicz – Urząd Miasta Legnica, Roman Kulczycki – Urząd Miasta Głogów, Piotr Kukła – Urząd Gminy Głogów, Małgorzata Kuźma – Urząd Gminy Legnickie Pole, Barbara Stefaniak – Urząd Gminy Jerzmanowa, Małgorzata Płucienik – Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Stanisława Wołoszyn – Urząd Gminy Żukowice, Anna Marcinkowska – Urząd Gminy Kotla, Emilia Nadolska – Urząd Gminy Kotla, Agnieszka Wałęga – generalny projektant IRT, Magdalena Pietrukiewicz – IRT oraz Małgorzata Mongiałło – IRT. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. Koordynatorzy odebrali projekt p.t.: „Zintegrowany model powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny) ETAP I. Badanie zachowań i preferencji transportowych mieszkańców LGOF oraz pomiar i analiza ruchu (komunikacja indywidualne i zbiorowa) w ramach LGOF. Protokół przekazania stanowi załącznik nr 2.

Na wstępie Agnieszka Wałęga (IRT) powitała uczestników spotkania oraz przedstawiła zgromadzonym nowego koordynatora Panią Małgorzatę Płucienik (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu), która zastąpiła na tym stanowisku Pana Krzysztofa Pańczaka. Następnie podsumowała dotychczasowe osiągnięcia w projekcie m.in. ukończony ETAP I Badanie zachowań i preferencji transportowych mieszkańców LGOF oraz pomiar i analiza ruchu (komunikacja indywidualne i zbiorowa) w ramach LGOF.

Poinformowała koordynatorów o bieżących pracach nad projektem. Są to:

a) Projekt wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu w oparciu o analizę danych, inwentaryzację w terenie, informacje zebrane z gmin, badania i analizy opracowane przez wykonawcę „Zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny)”;

b) Przygotowanie i wprowadzanie danych do modelu ruchu i prognoz ruchu;

c) Scenariusze rozwoju obszaru LGOF;

Koordynatorzy otrzymali spis treści do projektu wytycznych z prośbą o zapoznanie się i zgłoszenie propozycji oraz uwag. Agnieszka Wałęga podziękowała za przekazanie informacji dotyczących obszarów rozwojowych, zagrożonych degradacją, dylematów rozwojowych (Jerzmanowa, Żukowice, Gmina Głogów, Legnickie Pole, Powiat Bolesławiecki). Poprosiła o przesłanie danych z pozostałych gmin (Legnica, Głogów). Uzyskane informacje posłużą do scenariuszy rozwoju obszaru LGOF. Planowane jest przygotowanie wariantowych scenariuszy rozwoju, będących podstawą opracowania wariantowych multimodalnych sieci komunikacyjnych. Rozpatrywane są następujące scenariusze rozwoju LGOF:

1) scenariusz oparty na prognozie demograficznej,

2) scenariusz uwzględniający podjęcie eksploatacji powierzchniowej złóż węgla brunatnego,

3) scenariusz zakładający podjęcie działań służących zatrzymaniu rozlewania się miast i odpływowi z nich mieszkańców.

Rozważany jest również scenariusz zakładający realizację polityki przestrzennej przyjętej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jednak należy uznać go za nierealny wobec prognoz demograficznych. Zgodnie z prognozą demograficzną do roku 2030 opracowaną dla gmin LGOF, przewidywany jest znaczny spadek liczby mieszkańców. Tymczasem we wszystkich studiach gmin wyznaczone zostały nowe tereny zabudowy mieszkaniowej, wskazujące na planowany wzrost liczby mieszkańców.

Agnieszka Wałęga poinformowała, że prowadzone są prace w ramach zleceń zewnętrznych, polegające na:

a) Scenariuszach użytkowania terenu dla Legnicy i Legnickiego Pola: 10 października odbyło się spotkanie i prezentacja modelu, przygotowane zostały 2 scenariusze, wnioski i rekomendacje zostaną przygotowane do końca października;

b) Badaniach zachowań i preferencji transportowych oraz kordonowe pomiary ruchu (I etap przekazany), następny etap, to: opracowanie modelu transportowego i wariantowych prognoz ruchu;

c) Opracowaniu prognoz demograficznych;

d) Opracowaniu prognoz pracujących.

Kolejnym punktem spotkania było rozdanie uczestnikom notatki dotyczącej sprawozdań finansowych. Koordynatorzy otrzymali notatkę w celu skorygowania nieprawidłowości występujących w dostarczonych sprawozdaniach.

Na koniec ustalono termin konsultacji społecznych dotyczących wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu. Planowany termin to początek grudnia 2014 roku.

Notatkę sporządziła: Magdalena Pietrukiewicz