Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Spotkanie dolnośląsko-czeskiej Grupy Roboczej ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego powołanej w ramach EUWT Novum

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Jeleniej Górze odbyło się drugie spotkanie  dolnośląsko-czeskiej Grupy Roboczej ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego powołanej w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum (EUWT Novum). W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego (reprezentowanego przez IRT), Krajów: Kralovohradeckiego, Libereckiego i Pardubickiego oraz przedstawiciele EUWT NOVUM i stowarzyszeń działających na  polsko-czeskim pograniczu. Ze strony IRT w spotkaniu udział wzięli: pani Agnieszka Wałęga i pan Konrad Giejsztor.

Celem spotkania było wzajemne zapoznanie się partnerów z obowiązującymi na poziomie regionów planami zagospodarowana przestrzennego. Partnerzy z Czech przedstawili dodatkowo system planowania przestrzennego w Republice Czeskiej. Ciekawostką jest to, że każde z województw czeskich (krajów) ma obowiązek sporządzania materiałów przestrzenno-analitycznych (UPP - Územně Plánovací Podklady) służących monitorowaniu sytuacji i formułowaniu wniosków, aktualizowanych co 2 lata. Materiały te składają się z dwóch części. Część 1. zawiera opis stanu i zmian, walorów, ograniczeń i zaplanowanych zmian. W 2. części zawarte są wnioski, obejmujące m.in. opis problemów. Zakres podlegający monitorowaniu określony został w rozporządzeniu i obejmuje ok. 150 zjawisk. Jednostki odpowiedzialne za dane przekazują je wojewódzkim jednostkom planowania przestrzennego, które z kolei odpowiedzialne są za sporządzanie materiałów przestrzenno-analitycznych. Przekazywanie danych i sporządzanie materiałów odbywa się w systemie informacji geograficznej (GIS). Wyniki monitoringu przekazywane są na poziom krajowy. Celem jest określenie problemów, które można rozwiązać za pomocą instrumentów planowania przestrzennego, np. rozwiązanie konfliktów przestrzennych, zapobieganie zagrożeniom itp. Celem jest również określenie zagrożeń i ryzyka związanego z zakłóceniem zrównoważonego rozwoju. Materiały przestrzenno-analityczne zawierają wnioski do polityki kraju oraz do planów lokalnych sporządzanych przez gminy a sformułowane w nich problemy rozwiązywane są m.in. za pomocą planu zagospodarowania przestrzennego województwa (zásady územního rozvoje). 

Z dokumentami planistycznymi można się zapoznać na portalu planowania przestrzennego Republiki Czeskiej www.portal.uur.cz. Krajowy plan zagospodarowania przestrzennego w Czechach jak również plany regionalne wyznaczają obszary rozwoju, osie rozwoju oraz obszary wymagające specjalnej interwencji. Wszystkie prezentowane na spotkaniu plany regionalne czeskich województw miały wyznaczone obszary specjalnej interwencji wzdłuż całej granicy polsko-czeskiej.