• Wykrywanie gruntów aktywnych osuwiskowo

  (Środowisko)

  Dnia 18 marca 2014 roku w Sosnowcu, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, odbyło się zebranie naukowe poświęcone nowej metodzie wykrywania gruntów aktywnych osuwiskowo opartej na narzędziach dendrochronologicznych, jak sensor do wykrywania gruntów aktywnych osuwiskowo, działający w oparciu o analizę przyrostów rocznych drzew. Dyskutowano o możliwościach zastosowania nowej metody w planowaniu przestrzennym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wójt gminy Milówka oraz w głównej mierze lokalne środowiska akademickie. Spotkanie zostało otwarte przez dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Ireneusza Malika, który przedstawił...

  Czytaj więcej...

 • Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020 (3)

  (Społeczeństwo)

  W dniu 27 marca 2014r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020 (Uchwała Nr XLVIII/1622/2014). Plan jest dokumentem określającym politykę przestrzenną Województwa Dolnośląskiego w perspektywie 2020 roku. Jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i stanowi jej uzupełnienie pokazując wymiar przestrzenny polityki samorządu województwa. Poprzez wskazanie istniejących i planowanych elementów zagospodarowania o charakterze ponadlokalnym, plan ilustruje docelowy (w przyjętej perspektywie czasowej) sposób organizacji przestrzeni województwa. Szczególną treścią planu są ustalenia w...

  Czytaj więcej...

 • VI spotkanie Zespołu ds konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego

  (Infrastruktura)

    Dnia 18 marca 2014 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego odbyło się spotkanie Zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach którego poruszono następujące tematy. 1. W pierwszej części spotkania przedstawiona została prezentacja dotycząca potencjalnych wariantów przebiegu korytarzy drogowych w ramach prac nad „Studium pasma rozwoju południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż korytarza drogi łączącej Autostradową Obwodnicę...

  Czytaj więcej...

 • Portal mapowy

  (Geoinformacja)

  Portal mapowy jest geoportalem Instytutu Rozwoju Terytorialnego, o nazwie Wojewódzki Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej (WWIIP) w zakresie planowania przestrzennego, którego zasadniczą częścią jest interaktywna mapa wyposażona w narzędzia umożliwiające przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie informacji przestrzennej dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego. Głównym zadaniem portalu mapowego jest udostępnienie zasobów w postaci danych przestrzennych dotyczących Dolnego Śląska oraz integracja wielu źródeł danych związanych z planowaniem przestrzennym poprzez usługi sieciowe, użytkownikom Internetu poprzez przeglądarki WWW.Wykaz zasobów udostępnionych w usłudze WMS....

  Czytaj więcej...

 • Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego z udziałem IRT

  (Współpraca)

  17 lipca 2014 roku radni powiatu wałbrzyskiego podczas posiedzenia XXII Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego przyjęli najważniejszy dokument określający kierunki rozwoju i zestaw działań niezbędny dla ich realizacji, czyli "Strategię Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020". Wykonanie projektu dokumentu powierzono Pracowni analiz strategicznych z Instytutu Rozwoju Terytorialnego, a pracę koordynowała Magdalena Kasprzak. Proces budowania strategii opierał się na metodzie partnersko-eksperckiej przy stałej i aktywnej współpracy przedstawicielskiego zespołu ds. opracowywania strategii powołanego uchwałą Zarządzeniem Starosty Powiatu Wałbrzyskiego. Podczas kilku warsztatów strategicznych, konsultacji...

  Czytaj więcej...